Samantamukha-parivarta

Saito No.
33-9
場所/Location
Kha 229a8-Kha 243b6
D No.
54
P No.
760-10
H No.
42
タイトル
sa Samantamukha-parivarta
bo ārya sa man ta mu kha pa ri barta nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་ས་མན་ཏ་མུ་ཁ་པ་རི་བརྟ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa kun nas sgo'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་ཀུན་ནས་སྒོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / kun nas sgo'i le'u zhes bya ba ste / le'u bcu pa rdzog s+ho // // shu lo ka nyis brgya drug bcu'o //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་། ཀུན་ནས་སྒོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ལེའུ་བཅུ་པ་རྫོག་སྷོ།། །།ཤུ་ལོ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུའོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba zhang ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། སུ་རེན་དྲ་བོ་བྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
260 śloka
資源識別子/Identifier
010a8988-768f-49bb-a469-56640ca492ea
並び替え
0033-09
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17