Vimaladattā-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-32
場所/Location
Ca 331a1-Ca 356a1
D No.
77
P No.
760-33
H No.
65
タイトル
sa Vimaladattā-paripṛcchā
bo ā rya bi ma la dad ta / pa ri pri ts+tsha / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་བི་མ་ལ་དད་ཏ། པ་རི་པྲི་ཙྪ། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa dri ma med kyis bin bas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་ཀྱིས་བྱིན་བས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / dri ma med kyis byin pas zhus pa zhes bya ba'i le'u ste 'dus pa sum cu gsum pa rdzogs l+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དྲི་མ་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་འདུས་པ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ་རྫོགས་ལྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po mdzin mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus ste gtan la phag //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་་མཛིན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་སྟེ་གཏན་ལ་ཕག།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
05822590-e4b9-49ee-827e-6ed884845451
並び替え
0033-32