Sumatidārikā-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-29
場所/Location
Ca 299b3-Ca 307b5
D No.
74
P No.
760-30
H No.
62
タイトル
sa Sumatidārikā-paripṛcchā
bo ā rya su ma ti dā ri ka pri ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སུ་མ་ཏི་དཱ་རི་ཀ་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa bu mo blo gros bzang mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las 'phags pa bu mo blo gros bzang mos zhus pa'i le'u zhes bya ste sum cu pa rdzogs s+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པ་རྫོགས་སྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren tra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban sde ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phag pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་ཏྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་སྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕག་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
10b4ba40-5fa6-4ddc-ae9a-de3e708de621
並び替え
0033-29