Āyuṣman-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa

Saito No.
33-13
場所/Location
Ga 317b8-Ga 360a8
D No.
57
P No.
760-14
H No.
46
タイトル
sa Āyuṣman-nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa
Tibetan Title: Opening part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i mdo stong phrag brgya pa las / gcung mo'i dga' bo zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། གཅུང་མོའི་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i mdo stong phrag brgya pa las / mngal na gnas par bstan pa'i 'dus pa ste / 'dus pa bcu bzhi pa rdzogs+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། མངལ་ན་གནས་པར་བསྟན་པའི་འདུས་པ་སྟེ། འདུས་པ་བཅུ་བཞི་པ་རྫོགསྷོ།།
Colophon
e ka praṃ ts+tsha shu d+d+ha kri t+to
ཨེ་ཀ་པྲཾ་ཙྪ་ཤུ་དྡྷ་ཀྲི་ཏྟོ།།
資源識別子/Identifier
13698089-bf17-4bff-9168-cedce6133d55
並び替え
0033-13
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17