Upāli-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-23
場所/Location
Ca 176b4-Ca 197a5
D No.
68
P No.
760-24
H No.
56
タイトル
sa Upāli-paripṛcchā
bo ā rya bi na ya bi ni sh+tsa ya u pa li / pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་བི་ན་ཡ་བི་ནི་ཤྩ་ཡ་ཨུ་པ་ལི། པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa 'dul ba rnam par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / 'dul ba rnam par gtan (pa: three dots) la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa'i le'u zhes bya ste // 'dus pa / nyi shu rtsa / bzhi pa rdzogs so //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་(པ་: three dots)ལ་དབབ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གཉིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ།།འདུས་པ། ཉི་ཤུ་རྩ། བཞི་པ་རྫོགས་སོ།།
Colophon
mkhan po su ren dra bo d+hi dang / pra dz+nyā barma dang / lo ts+tsha ba zhang ye shes sde la sogs pas 'gyur cing zhus te gtan la phag la // // sho lo ka drug brgya / bam po gnyis //
མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་འགྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕག་ལ།། །།ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ། བམ་པོ་གཉིས།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
600 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
1ca31d10-ac88-4f50-83ba-9f8fe8da0597
並び替え
0033-23