Gṛhapaty-Ugra-paripṛcchā

Saito No.
33-18
場所/Location
Ca 1a1-Ca 41b4
D No.
63
P No.
760-19
H No.
51
タイトル
sa Gṛhapaty-Ugra-paripṛcchā
bo ā rya ug gra pa ri pṛ ts+tsha / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཨུག་གྲ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa drag shul can gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos gyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las drag shul can gyis zhus pa'i le'u zhes bya ste / bcu dgu pa rdzogso // sho lo ka dgu brgya bam po gsum mo //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བཅུ་དགུ་པ་རྫོགསོ།། ཤོ་ལོ་ཀ་དགུ་བརྒྱ་བམ་པོ་གསུམ་མོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba zhang ye shes bsdes bsgyur cing zhus te / skad gsar (ba: three dots) chad kyis kyang bcos nas gtan la phab //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞད་ཡེ་ཤེས་བསྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་(བ་: three dots)ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
900 śloka = 3 bam po
資源識別子/Identifier
1ef87658-b71e-4c85-a4ae-f457be9cf4d7
並び替え
0033-18
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17