Bhadrapāla-śreṣṭhi-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-38
場所/Location
Cha 111b7-Cha 140a4
D No.
83
P No.
760-39
H No.
71
タイトル
sa Bhadrapāla-śreṣṭhi-paripṛcchā
bo ā rya b+ha dra pā la shreṣṭha pa ri prid tshā nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་བྷ་དྲ་པཱ་ལ་ཤྲེཥྛ་པ་རི་པྲིད་ཚཱ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa tshong dpon bzang skyong gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ཚོང་དཔོན་བཟང་སྐྱོང་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / tshong dpon bzang skyong gis zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa suṃ cu rtsa dgu pa rdzogs+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཚོང་དཔོན་བཟང་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་སུཾ་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་རྫོགསྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang lo ts+tsha pa zhang ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ལོ་ཙྪ་པ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
2785576d-c530-49d7-aea9-06f837a874d2
並び替え
0033-38