Kāśyapa-parivarta

アイテム
Saito No.
33-42
場所/Location
Cha 167b6-Cha207a8
D No.
87
P No.
760-43
H No.
75
タイトル
sa Kāśyapa-parivarta
bo ā rya kā shya pa pa ri barta nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཀཱ་ཤྱ་པ་པ་རི་བརྟ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa 'od srung gi le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་འོད་སྲུང་གི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'phags pa 'od srung gi le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu gsum pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་གི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་གསུམ་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / shī len dra bo d+hi la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis bcod nas gtan la phab pa'o // sho lo ka drug brgya bam po gnyis /
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་བཅོད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་བམ་པོ་གཉིས།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Śīlendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
600 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
36a34ddc-cc0a-47d3-af00-62eb373a9490
並び替え
0033-42