Ratnarāśi

アイテム
Saito No.
33-43
場所/Location
Cha 207b1-Cha 237a8
D No.
88
P No.
760-45
H No.
76
タイトル
sa Ratnarāśi
bo ā rya rat na rā shī nā ma mahā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་རཏ་ན་རཱ་ཤཱི་ནཱ་མ་མཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa rin po che'i phung po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las rin po che'i phung po'i le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa bzhi pa rdzogso // // bam po gnyiso // sho lo ka drug brgya bdun cu //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་རྫོགསོ།། །།བམ་པོ་གཉིསོ།། ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
2 bam po = 670 śloka
資源識別子/Identifier
3e082172-b309-49d1-9910-342d340cebeb
並び替え
0033-43