Pūrṇa-paripṛcchā

Saito No.
33-16
場所/Location
Nga 261a4-Nga 336b1
D No.
61
P No.
760-18
H No.
49
タイトル
sa Pūrṇa-paripṛcchā
bo ā rya pū rṇa pa ri pri ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་པཱུ་རྞ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa gang pos zhus pa zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་གང་པོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i mdo kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / gang po'i 'dus pa ste / 'dun pa bcu bdun pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། གང་པོའི་འདུས་པ་སྟེ། འདུན་པ་བཅུ་བདུན་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
資源識別子/Identifier
3ebb1356-8080-42ec-aa46-2044e10c388d
並び替え
0033-16
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17