Susthitamati-devaputra-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-35
場所/Location
Cha 1a1-Cha 59b6
D No.
80
P No.
760-36
H No.
68
タイトル
sa Susthitamati-devaputra-paripṛcchā
bo ā rya su sthi ta ma ti / de ba pu t+tra / pa ri prid tsha nā ma ma hā yāna sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སུ་སྠི་ཏ་མ་ཏི། དེ་བ་པུ་ཏྟྲ། པ་རི་པྲིད་ཚ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa lha'i bu blo gros rab gnas kyis zhus pa zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ལྷའི་བུ་བློ་གྲོས་རབ་གནས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / lha'i bu blo gros rab gnas kyis zhus pa zhes bya ba'i le'u ste // 'dus pa sum cu rtsa drug pa rdzogs+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ལྷའི་བུ་བློ་གྲོས་རབ་གནས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་རྫོགསྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / pra dz+nyā bar ma dang / zhu chen gyi lo tsa ba zhang ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // bam po bzhi sho lo ka stong nyis brgya // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། པྲ་ཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། བམ་པོ་བཞི་ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendraboshi
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
4 bam po = 1200 śloka
資源識別子/Identifier
441f8d2f-4885-4c3c-ab94-3824b3b95375
並び替え
0033-35