Akṣobhya-tathāgatasya-vyūha

Saito No.
33-5
場所/Location
Kha 1a1-Kha 86a4
D No.
50
P No.
760-6
H No.
38
タイトル
sa Akṣobhya-tathāgatasya-vyūha
bo ārya ak+ṣo b+h+ya sya ta thā ga ta su b+yū ha na ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་ཨཀྵོ་བྷྱ་སྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སུ་བྱཱུ་ཧ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa de bzhin gshegs pa mi 'khrugs pa'i bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las mi 'khrugs pa'i bkod pa'i le'u zhes bya ste drug pa rdzogs s+ho // sho lo ka stong lnga brgya bzhi bcu ste bam po lnga'o //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམས་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་མི་འཁྲུགས་པའི་བཀོད་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དྲུག་པ་རྫོགས་སྷོ།། ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་སྟེ་བམ་པོ་ལྔའོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po ji na mi da dang / su ren dra bi d+hi dang / zhu chen gyi lo tsha ba band+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཇི་ན་མི་ད་དང་། སུ་རེན་དྲ་བི་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
1500 śloka = 5 bam po,
’phags pa 'od dpag med kyi bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo (*Amitābha-vyūha) (D49, P760-5, N37) is lost/ missing
資源識別子/Identifier
44db4fd3-5b61-469b-8204-e110d120958a
並び替え
0033-05
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17