Ratnacūḍa-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-46
場所/Location
Cha 280a8-Cha 336a1
D No.
91
P No.
760-47
H No.
79
タイトル
sa Ratnacūḍa-paripṛcchā
bo ā rya rat na tsu ḍa pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་རཏ་ན་ཙུ་ཌ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya ba'i le'u ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa bdun pa rdzogs+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་རྫོགསྷོ།།
Colophon
zhu chen gyi lo tsa ba ban de d+harma shī las zhus te / skad gsar cad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // shu log dgu brgya ste // bam po gsumo //
ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དྷརྨ་ཤཱི་ལས་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཤུ་ལོག་དགུ་བརྒྱ་སྟེ།། བམ་པོ་གསུམོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Dharma(tā?)śīla
Notes
900 śloka = 3 bam po
資源識別子/Identifier
45ae50cb-67e4-4310-b63d-f64cb69b3970
並び替え
0033-46