Vidyutprāpta-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-19
場所/Location
Ca 41b4-Ca 61a2
D No.
64
P No.
760-20
H No.
52
タイトル
sa Vidyutprāpta-paripṛcchā
Tibetan Title: Opening part
glog thob kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
གློག་ཐོབ་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phag pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / mi zad pa'i gter bstan pa'i le'u ste / 'dus pa nyi shu pa rdzogso l+ho ////
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། མི་ཟད་པའི་གཏེར་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་པ་རྫོགསོ་ལྷོ།། །།
資源識別子/Identifier
49bf6c05-8ac1-492d-8e8a-bfc5a4ca2d4d
並び替え
0033-19