Svapna-nirdeśa

Saito No.
33-4
場所/Location
Ka 251b6-Ka 294b8
D No.
48
P No.
760-4
H No.
36
タイトル
sa Svapna-nirdeśa
bo ārya swa ba na nir de sha nā ma ma hā ya na sū tra/
bo ཨཱརྱ་སྭ་བ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa rmi lam bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / rmi lam bstan pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi pa rdzogs s+ho // shu lo ka dgu brgya // bam po gsum pa //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སྷོ། ། ཤུ་ལོ་ཀ་དགུ་བརྒྱ།།བམ་པོ་གསུམ་པ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po pradz+nyā bar ma dang / zhu chen gyi lo tsā ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa / slar yang skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
900 śloka = 3 bam po, ’phags pa 'od dpag med kyi bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo (*Amitābha-vyūha) (D49, P760-5, N37) is lost/ missing
資源識別子/Identifier
4a42ee82-cbf8-4773-a51c-0664f70892fb
並び替え
0033-04
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17