Maitreya-paripṛcchā-dharmāṣṭaka

アイテム
Saito No.
33-41
場所/Location
Cha 164b1-Cha 167b5
D No.
86
P No.
760-42
H No.
74
タイトル
sa Maitreya-paripṛcchā-dharmāṣṭaka
bo ā rya mai tre ya pa ri pṛ ts+tsha / d+harma a ṣṭha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲེ་ཡ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ། དྷརྨ་ཨ་ཥྛ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa byams pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ་ཆོས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / byams pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba'i le'u ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa gnyis pa rdzogs+ho // // sho log brgyad cu rtsa gsum mchis /
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། བྱམས་པས་ཞུས་པ་ཆོས་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ་རྫོགསྷོ།། །།ཤོ་ལོག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གསུམ་མཆིས།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Ye shes sde
Notes
83 śloka
資源識別子/Identifier
4d4a0c1f-b4f2-46d0-938f-5a48f5198413
並び替え
0033-41