Surata-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-26
場所/Location
Ca 257a6-Ca 274a3
D No.
71
P No.
760-27
H No.
59
タイトル
sa Surata-paripṛcchā
bo ā rya sū ra ta pa ri prid tsa nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སཱུ་ར་ཏ་པ་རི་པྲིད་ཙ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
des pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
དེས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong (sa: three dots) phrag brgya pa las / 'phags pa des pas zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa nyi shu rtsa bdun pa rdzogs l+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་(ས་: three dots)ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་དེས་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་རྫོགས་ལྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po 'dzin na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban sde ye shes sde la sogs pas sgyur cing zhus te gtan la phab pa'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛིན་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་སྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
55199526-7270-42ba-bd8d-cd7de603c065
並び替え
0033-26