Upāyakauśalya-jñānottara-bodhisattva-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-37
場所/Location
Cha 62b5-Cha 111b7
D No.
82
P No.
760-38
H No.
70
タイトル
sa Upāyakauśalya-jñānottara-bodhisattva-paripṛcchā
bo ā rya sarba bud+d+ha ra ha syo pā ya ko'u shal lya / dz+nyā nod ta ra bo d+hi sa twa pa ri pṛ ts+tsha / pa ri barto nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སརྦ་བུདྡྷ་ར་ཧ་སྱོ་པཱ་ཡ་ཀོའུ་ཤལ་ལྱ། ཛྙཱ་ནོད་ཏ་ར་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ། པ་རི་བརྟོ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa sangs rgyas thams cad kyi gsang chen thabs la mkhas pa / byang chub seṃda' ye shes dam pas zhus pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ། བྱང་ཆུབ་སེཾདའ་ཡེ་ཤེས་དམ་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / sangs rgyas thaṁd kyi gsang chen thabs la mkhas pa / byang chub seṃd' ye shes sam pas zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa sum cu rtsa brgyad pa rdzogso //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐཾད་ཀྱི་གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ། བྱང་ཆུབ་སེཾདའ་ཡེ་ཤེས་སམ་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགསོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba zhang ye shes sde la sogs pas bsgyur cing gtan la phab pa / le'u 'di la shu lo ka stong nyis brgya rtsa bcu gsuṃ mchis // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ལེའུ་འདི་ལ་ཤུ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གསུཾ་མཆིས།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
1213 śloka
資源識別子/Identifier
56693630-65c2-4de8-b740-0d09fce8bd57
並び替え
0033-37