Daśadharmaka

Saito No.
33-8
場所/Location
Kha 203b4-Kha 229a8
D No.
53
P No.
760-9
H No.
41
タイトル
sa Daśadharmaka
bo ārya da sha d+harma ka na / nā ma ma hā yā na sū tra //
bo ཨཱརྱ་ད་ཤ་དྷརྨ་ཀ་ན། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa chos bcu pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ཆོས་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las chos bcu pa'i le'u ste dgu pa rdzogs s+ho // // shu lo ka lngs brgya sum cu mchis te / bam po gnyis so //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་ཆོས་བཅུ་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།ཤུ་ལོ་ཀ་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་མཆིས་ཏེ་། བམ་པོ་གཉིས་སོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
531 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
5d5fe338-256e-482e-b589-d8a2dce348b6
並び替え
0033-08
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17