Acintyabuddhaviṣaya-nirdeśa

アイテム
Saito No.
33-34
場所/Location
Ca 361b3-Ca 386a7
D No.
79
P No.
760-35
H No.
67
タイトル
sa Acintyabuddhaviṣaya-nirdeśa
bo ā rya a tsin tya bud d+ha bi ṣa ya ni de sha / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཨ་ཙིན་ཏྱ་བུད་དྷ་བི་ཥ་ཡ་ནི་དེ་ཤ། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa sangs rgyas kyi yul bsam (sa: three dots) gyis mi khyab pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་(ས་: three dots)གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgyad pa las / sangs rgyas kyi yul bsam gyi mi khyab pa / lha'i bu dpal bzangs kyis zhus pa zhes bya ba'i le'u ste / 'dus pa sum cu rtsa lnga pa rdzogs so //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ། ལྷའི་བུ་དཔལ་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་རྫོགས་སོ།།
Colophon
rgya khar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / mu ne bar ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba zhang ye shes sdes bsgyur cing zhus te / gtan la phab pa / sh+lo ka drug brgya bam po gnyis / bkris //
རྒྱ་ཁར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། མུ་ནེ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤློ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་བམ་པོ་གཉིས། བཀྲིས།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Munivarman
(t) Ye shes sde
Notes
600 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
5e7f47e9-2d00-4395-91a9-41a8fd82368d
並び替え
0033-34