Vīradatta-gṛhapati-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-27
場所/Location
Ca 274a3-Ca 287a2
D No.
72
P No.
760-28
H No.
60
タイトル
sa Vīradatta-gṛhapati-paripṛcchā
bo ā rya bī ra dad ta pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na su tra /
bo ཨཱ་རྱ་བཱི་ར་དད་ཏ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa dpal sbyin gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དཔལ་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / khyim bdag dpa' byin gyis zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa nyi shu rtsa brgyad pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་དཔའ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
63559493-e4d3-437e-aff3-6571bf4eb199
並び替え
0033-27