Varma-vyūha-nirdeśa

Saito No.
33-6
場所/Location
Kha 86a5-Kha 173b2
D No.
51
P No.
760-7
H No.
39
タイトル
sa Varma-vyūha-nirdeśa
Tibetan Title: Opening part
(written in the lower margin) phags pa dkon mchoḍ(?) brtsegs chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / go cha'i bkod pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
ཕགས་པ་དཀོན་མཆོཌ་བརྩེགས་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། གོ་ཆའི་བསྐོད་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phra brgya pa las / go cha'i bkong ba stan pa'i 'dus pa ste / 'dus pa bdan pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲ་བརྒྱ་པ་ལས། གོ་ཆའི་བཀོད་པ་སྟན་པའི་འདུས་པ་སྟེ། འདུས་པ་བདན་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
lo ts+tsha ba mgos chos grub kyis ba rgya'i dpe las bsgyur ba'o //
ལོ་ཙྪ་བ་མགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་བ་རྒྱའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་བའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) mGos chos grub
information relating to translation
translation based on the manuscript from 'ba rgya'(?)
資源識別子/Identifier
63c9c6f0-6abf-4af7-a15e-0c41c95430cd
並び替え
0033-06
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17