Dharmadhātu-prakṛty-asambheda-nirdeśa

Saito No.
33-7
場所/Location
Kha 173b2-Kha 203b4
D No.
52
P No.
760-8
H No.
40
タイトル
sa Dharmadhātu-prakṛty-asambheda-nirdeśa
bo ārya d+harma r+d+hā tu pra kri ti a sam b+he da ni dar sha nā ma ma hā yā na sū tra //
bo ཨཱརྱ་དྷརྨ་རྡྷཱ་ཏུ་པྲ་ཀྲི་ཏི་ཨ་སམ་བྷེ་ད་ནི་དར་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།།
Tibetan Title: Opening part
'phags chos kyi dbyings kyi rang bzhin dbyar med par stan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo//
འཕགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱར་མེད་པར་སྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / chos kyi dbyings kyi rang bzhin dbyer med par stan pa'i le'u ste / brgyad pa rdzogs s+ho // shu lo ka drug brgya lnga bcu / bam po gnyis so //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པར་སྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ།། ཤུ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་བམ་པོ་གཉིས་སོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te btan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་བཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
650 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
738b63b4-881b-4a0b-ae4e-4e8749aa08a2
並び替え
0033-07
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17