Bhadramāyākāra-vyākaraṇa

アイテム
Saito No.
33-20
場所/Location
Ca 61a3-Ca 82a8
D No.
65
P No.
760-21
H No.
53
タイトル
sa Bhadramāyākāra-vyākaraṇa
bo b+ha dra mā ya ka ra byā ka ra ṇa nā ma ma hā yā na sū tra /
bo བྷ་དྲ་མཱ་ཡ་ཀ་ར་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa zhes bya ste / 'dus pa nyi shu rtsa gcig pa rdzogso //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་རྫོགསོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi dra dang / pra dz+nyā bar ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phag pa / sho lo ka bzhi brgya sum bcu bam po gcig dang sho lo brgya sum cu'o // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་དྲ་དང། པྲ་ཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕག་པ། ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་བམ་པོ་གཅིག་དང་ཤོ་ལོ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའོ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
430 śloka = 1 bam po + 130 śloka
資源識別子/Identifier
7543dc7d-5e31-4653-b6e4-8a49e11ee86c
並び替え
0033-20