Anantamukha-pariśodhana-nirdeśa

Saito No.
33-2
場所/Location
Ka 55b7-Ka 121a3
D No.
46
P No.
760-2
H No.
34
タイトル
sa Anantamukha-pariśodhana-nirdeśa
bo ārya a nan ta mu kha bi sho dha na / nir de sho nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་ཨ་ནན་ཏ་མུ་ཁ་བི་ཤོ་དྷ་ན། ནིར་དེ་ཤོ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
’phags pa sgo mtha' yas pa rnam par sbyong ba bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyis rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las // sgo mtha' yas brnam par sbyong ba bstan pa zhes bya ba'i le'u ste // shu lo ka stong nyis brgya ste bam po bzhi pa'o // 'dus pa gnyis brdzogs s+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། ། ཤུ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་སྟེ་བམ་པོ་བཞི་པའོ། ། འདུས་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ།།
Notes
1200 śloka = 4 bam po
資源識別子/Identifier
7d1ae2e4-bf0f-4350-ad3e-e56de5d23515
並び替え
0033-02
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17