Trisaṁvara-nirdeśa

Saito No.
33-1
場所/Location
Ka 1a1-Ka 55b7
D No.
45
P No.
760-1
H No.
33
タイトル
sa Trisaṁvara-nirdeśa
bo ārya ma hā rat na ku ṭa dharma parya ya sha ta sa ha sri ke gran the tra sam ba ra nir de sha pa ri barta nā ma ma hā yā na sūtra
bo ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་རཏ་ན་ཀུ་ཊ་དྷརྨ་པརྱ་ཡ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲི་ཀེ་གྲན་ཐེ་ཏྲ་སམ་བ་སམ་བ་ར་ནིར་དེ་ཤ་པརི་བརྟ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུཏྲ་
Tibetan Title: Opening part
’phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / sdom pa gsum bstan pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་། སྡོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
Tibetan Title: Closing part
’phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / sdom pa gsum bstan pa zhes bya ba le'u dang po rdzogs s+ho
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕརྒ་བརྒྱ་པ་ལས་། སྡོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་དང་པོ་རྫོགས་སྷོ
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas ('da: three dots) gtan la phab pa/ shu lo ga dgu brgya ste bam po gsum mo/ རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།  སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་།  ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་(འད་: three dots) གཏན་ལ་ཕབ་པ།  ། ཤུ་ལོ་ག་དགུ་བརྒྱ་སྟེ་བམ་པོ་གསུམ་མོ།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
900 śloka = 3 bam po
資源識別子/Identifier
845065fa-1f31-11ec-9621-0242ac130002
並び替え
0033-01
作成日/Date Created
2021/08/12
更新日/Date Modified
2023/03/17