Gaṅgottarā-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-30
場所/Location
Ca 307b5-Ca 312a1
D No.
75
P No.
760-31
H No.
63
タイトル
sa Gaṅgottarā-paripṛcchā
bo ā rya gang god ta ra pri ts+tsha ma hā yā na nā ma sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་གང་གོད་ཏ་ར་པྲི་ཙྪ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ནཱ་མ་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa gang ga'i mchog gis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་གང་གའི་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las 'phags pa gang ga'i mchog gis zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa sum cu rtsa gcig pa rdzogs s+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་འཕགས་པ་གང་གའི་མ་ཆོག་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་རྫོགས་སྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan (nas: three dots) la phab pa // shu lo ka brgya dang bcu'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་(ནས་: three dots)ལ་ཕབ་པ།། ཤུ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅུའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Ye shes sde
Notes
110 śloka
資源識別子/Identifier
85c458f0-12c6-44f5-a032-5bb17ab22df7
並び替え
0033-30