Pitāputrasamāgama

Saito No.
33-15
場所/Location
Nga 59a2-Nga 261a4
D No.
60
P No.
760-16
H No.
48
タイトル
sa Pitāputrasamāgama
bo ārya bi ta pu tra sa ma ga man nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་བི་ཏ་པུ་ཏྲ་ས་མ་ག་མན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa yab dang sras 'jal ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ཡབ་དང་སྲས་འཇལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / yab dang sras 'jal ba'i de kho na nges par bstan pa'i le'u zhes bya ba ste / 'dus pa bcu drug pa rdzogs so // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཡབ་དང་སྲས་འཇལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ངེས་པར་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདུས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རྫོགས་སོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po shi len dra bo d+hi dang / dzi na mi tra dang / dā na shi la dang / zhu chen gyi lo tsh+tsha ba / zhang ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar ched kyis kyang bcos nas btan la phab pa / sho lo ka bzhi stong lnga brgya ste // // bam po bco lnga pa'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྪ་བ་། ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་བཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་སྟ།། །།བམ་པོ་བཅོ་ལྔ་པའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Śīlendrabodhi
(t) Jinamitra
(t) Ye shes sde
Notes
4500 śloka = 15 bam po
資源識別子/Identifier
85d9dbcb-f237-4e1e-a83b-777cf8ff6538
並び替え
0033-15
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17