Dārikā-vimalaśuddha-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-39
場所/Location
Cha 140a4-Cha 150b5
D No.
84
P No.
760-40
H No.
72
タイトル
sa Dārikā-vimalaśuddha-paripṛcchā
Tibetan Title: Opening part
bu mo rnam dag dang bas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
བུ་མོ་རྣམ་དག་དང་བས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / rnaṃ dag dang bas zhus pa'i le'u ste / 'dus pa bzhi bcu pa rdzogso // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྣཾ་དག་དང་བས་ཞུས་པའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་པ་རྫོགསོ།། །།
Colophon
lo ts+tsha ba 'gos chos grub kyis rgya nag gi dpe las bsgyur cing zhus te / gtan la phab pa // //
ལོ་ཙྪ་བ་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) 'Gos chos grub
information relating to translation
translation based on the manuscript from China (rgya nag)
資源識別子/Identifier
8d2c1657-1264-4d9e-ac2f-390953fe5f7b
並び替え
0033-39