Ṛṣivyāsa-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-48
場所/Location
Cha 364b8-Cha 391a9
D No.
93
P No.
760-49
H No.
81
タイトル
sa Ṛṣivyāsa-paripṛcchā
bo ā rya byā sa pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་བྱཱ་ས་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa drang srong rgyas pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དྲང་སྲོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / drang srong rgyas pas zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa dgu pa rdzogs+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དྲང་སྲོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པ་རྫོགསྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde sgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
a1c47d47-bee4-4f19-a39f-ac548a7cd603
並び替え
0033-48