Rāṣṭrapāla-paripṛcchā

Saito No.
33-17
場所/Location
Nga 336b1-Nga 373a8
D No.
62
P No.
760-17
H No.
50
タイトル
sa Rāṣṭrapāla-paripṛcchā
bo ā rya raṣṭā pā la / pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་རཥྚཱ་པཱ་ལ། པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa yul 'khor skyong gis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya ba las / yul 'khor skyong gis zhus pa'i le'u zhes bya ste 'dus pa bco brgyad pa rdzogs l+ho //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་ལས། ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་འདུས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་ལྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / mu ne war ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // shu lo ga stong bam po gsum dang shu lo ga brgya / e ka pṛ ts+tsha shu d+d+ha kṛ t+to //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། མུ་ནེ་ཝར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཤུ་ལོ་ག་སྟོང་བམ་པོ་གསུམ་དང་ཤུ་ལོ་ག་བརྒྱ། ་ ཨེ་ཀ་པྲྀ་ཙྪ་ཤུ་དྡྷ་ཀྲྀ་ཏྟོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Munivarman
(t) Ye shes sde
Notes
1000 śloka = 3 bam po+100 śloka
資源識別子/Identifier
a24a209b-7813-4264-b9b5-05c82392f1d7
並び替え
0033-17
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17