Akṣayamati-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-44
場所/Location
Cha 237a8-Cha 246a1
D No.
89
P No.
760-44
H No.
77
タイトル
sa Akṣayamati-paripṛcchā
bo ā rya a k+ṣa ya ma ti pa ri pṛ ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཨ་ཀྵ་ཡ་མ་ཏི་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa blo gros mi zad pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / blo gros mi zad pas zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa lnga pa rdzogs+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་རྫོགསྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa // sho lo ka nyis brgya // zhu chen gyi lo ts+tsha ba d+harma tā shī las skad gsar bcad kyis kyang zhus te gtan la phab pa // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཤོ་ལོ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ།། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དྷརྨ་ཏཱ་ཤཱི་ལས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
(r) Dharmatāśīla
Notes
200 śloka
資源識別子/Identifier
a9b14d5f-7202-426a-af57-f606550b9ec5
並び替え
0033-44