Adhyāśaya-saṁcodana

アイテム
Saito No.
33-24
場所/Location
Ca 197a5-Ca 224a7
D No.
69
P No.
760-25
H No.
57
タイトル
sa Adhyāśaya-saṁcodana
bo ā rya a d+h+yā sha ya san tso da na nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཨ་དྷྱཱ་ཤ་ཡ་སན་ཙོ་ད་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa lhag pa'i bsam pa skul ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་སྐུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs stong phrag brgyad pa las lhag pa'i bsam ba bskul ba'i le'u zhes bya ste / 'dus pa nyi shu rtsa lnga ba rdzogs+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་བ་བསྐུལ་བའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བ་རྫོགསྷོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde la stsogs pas bsgyur cing zhus te / gtan la phab pa / sho lo ka drug brgya baṃ po gnyis so //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སྩོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ་བཾ་པོ་གཉིས་སོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitara
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
600 śloka = 2 bam po
資源識別子/Identifier
b07831c6-2d69-47bb-9703-085e08f9225c
並び替え
0033-24