Mañjuśrī-buddhakṣetra-guṇa-vyūha

Saito No.
33-14
場所/Location
Nga 1a1-Nga 59a1
D No.
59
P No.
760-15
H No.
47
タイトル
sa Mañjuśrī-buddhakṣetra-guṇa-vyūha
bo ārya ma ny+dzu shrī bud d+ha k+ṣe tra gu ṇa byu ha na nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་མ་ཉྫུ་ཤྲཱི་བུད་དྷ་ཀཥེ་ཏྲ་གུ་ཎ་བྱུ་ཧ་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa 'jam dpal gyi sangs rgyas kyi shing gi yon tan bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'phags pa 'jam dpal gyi sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa bstan pa'i le'u zhes bya ste 'dus pa bco lnga pa rdzog s+ho // sho lo ka stong sum brgya bzhi bcu go /
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་བཇམ་དཔལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་འདུས་པ་བཅོ་ལྔ་པ་རྫོག་སྷོ།། ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་གོ།།
Colophon
rgya gar gi mkhan po shi len dra bo d+hi dang / 'dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar chad kyi kyang bcos nas gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཤི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Śīlendrabodhi
(t) Jinamitra
(t) Ye shes sde
Notes
1340 śloka
資源識別子/Identifier
b8bb1bd6-6b30-40ec-948e-8171e2f50dac
並び替え
0033-14
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17