Śrīmālā-devī-siṁhanāda

アイテム
Saito No.
33-47
場所/Location
Cha 336a1-Cha 364b7
D No.
92
P No.
760-48
H No.
80
タイトル
sa Śrīmālā-devī-siṁhanāda
bo ā rya shrī mā lā de bī / sing ha nā da / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལཱ་དེ་བཱི། སིང་ཧ་ནཱ་ད། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa lha mo dpal 'phreng gi seng ge'i sgra zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo // //
འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། །།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'phags pa lha mo dpal 'phreng gis zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa brgyad pa rdzogso //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགསོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsa ba / zhang ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // sho lo ka drug brgya'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ། ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
600 śloka
資源識別子/Identifier
c086104b-1856-47fe-af23-4d5b4516fc0d
並び替え
0033-47