Saptaśatikā-nāma-prajñāpāramitā

アイテム
Saito No.
33-45
場所/Location
Cha 246a1-Cha 280a8
D No.
90
P No.
760-46
H No.
78
タイトル
sa Saptaśatikā-nāma-prajñāpāramitā
bo ā rya sa pa ta sha ta ka na nā ma pra dz+nyā pā ra mi tā ma hā yā na sū tra //
bo ཨཱ་རྱ་ས་པ་ཏ་ཤ་ཏ་ཀ་ན་ནཱ་མ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las 'jam dpal gyis zhus pa'i le'u shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa zhes bya ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa drug pa rdzogso // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་པ་རྫོགསོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
c30b1b67-255c-4b82-bf13-5ebb7e9a4763
並び替え
0033-45