Tathāgatācintya-guhya-nirdeśa

Saito No.
33-3
場所/Location
Ka 121a3-Ka 251b6
D No.
47
P No.
760-3
H No.
35
タイトル
sa Tathāgatācintya-guhya-nirdeśa
bo ārya ta thā ga tā a cin tya gu hya nir de na sha nā ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཅིན་ཏྱ་གུ་ཧྱ་ནིར་དེ་ན་ཤ་ནཱ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyis rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa zhes bya ba'i le'u ste 'dus pa gsum pa rdzogs so //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱིས་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་འདུས་པ་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ།།
Colophon
rgya gar gi mkhan po dzi na mi tra dang / dā na shī la dang / mu ne bar ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar gyi chad kyis kyang gtan la phab bo / sho lo ka gsum stong bam po (canceled?) bcu'o //
རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། མུ་ནེ་བར་མ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞེས་ཏེ། སྐད་གསར་གྱི་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་སྟོང་བམ་པོ་བཅུའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Dānaśīla
(t) Munivarman
(t) Ye shes sde
Notes
3000 śloka = 10 bam po
資源識別子/Identifier
c40930b4-6e96-4b1c-bf6d-217362727c7a
並び替え
0033-03
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17