Aśokadatta-vyākaraṇa

アイテム
Saito No.
33-31
場所/Location
Ca 312a1-Ca 330b8
D No.
76
P No.
760-32
H No.
64
タイトル
sa Aśokadatta-vyākaraṇa
bo ā rya a sho ka dad tā byā ka ra na / nā ma ma hā yā na su tra /
bo ཨཱ་རྱ་ཨ་ཤོ་ཀ་དད་ཏཱ་བྱཱ་ཀ་ར་ན། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa mya ngan med kyis byin pa lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / 'phags pa mya ngan med kyis byin pa lung bstan pa'i le'u ste / 'dus pa sum cu rtsa gnyis pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པ་ལུང་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་རྩ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / lo ts+tsha ba zhang ye shes sdes sgyur cing zhus te gtan la phab pa // bam po gcig / sho lo ka sum brgya //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་སྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། བམ་པོ་གཅིག། ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
1 bam po = 300 śloka
資源識別子/Identifier
cc991da9-fe92-40f3-b06b-0a2a12b66ef2
並び替え
0033-31