Bodhisattva-piṭaka

Saito No.
33-11
場所/Location
Ga 1a1-Ga 303a3
D No.
56
P No.
760-12
H No.
44
タイトル
sa Bodhisattva-piṭaka
bo ārya bo d+hi sad twa pi ta ka / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་བོ་དྷི་སད་ཏྭ་པི་ཏ་ཀ། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa byang chub sems dpa'i sde snod ces bya ba / theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / 'phags pa byang chub sems dpa'i sde snod ces bya ba'i chos kyi rnam grangs kyi le'u ste / 'dus pa bcu gnyis pa rdzogs s+ho // 'di la sho lo ga stong phrag drug bam po nyi shu yod do //
དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ། འདུས་པ་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ག་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ཡོད་དོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / shī len dra bo d+hi dang / lo tsa ba chen po zhang d+har ma tā shī las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཤཱི་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་ཞད་དྷར་མ་ཏཱ་ཤཱི་ལས་བསྒྱུར་༷ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Surendrabodhi
(t) Śīlendrabodhi
(t) Dharmatāśīla
Notes
6000 śloka = 20 bam po
資源識別子/Identifier
d2b3dda7-49f3-4cc8-ba2c-bb6f9c83a306
並び替え
0033-11
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17