Subāhu-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-25
場所/Location
Ca 224b1-Ca 257a6
D No.
70
P No.
760-26
H No.
58
タイトル
sa Subāhu-paripṛcchā
bo ā rya su bā hu pa ri pri ts+tsha nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སུ་བཱ་ཧུ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa lag bzangs kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་ལག་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / lag bzangs kyis zhus pa'i le'u zhes bya ste 'dus pa nyi shu rtsa drug pa rdzogs+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ལག་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་རྫོགསྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dā la shī la dang / dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba na d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar (bcad: three dots) chad kyis kyang bcos nas / gtan la phab pa // bam po gnyis dang sho lo ka brgya rtsa brgyad //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱ་ལ་ཤཱི་ལ་དང། ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་(བཅད་: three dots)ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས། གཏན་ལ་ཕབ་པ།།བམ་པོ་གཉིས་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Dānaśīla
(t) Jinamitra
(t) Ye shes sde
Notes
2 bam po+108 śloka
資源識別子/Identifier
d45122b6-54df-4687-8011-d66cbc2551a3
並び替え
0033-25