Nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa

Saito No.
33-12
場所/Location
Ga 303a3-Ga 317b8
D No.
58
P No.
760-13
H No.
45
タイトル
sa Nanda-garbhāvakrānti-nirdeśa
Tibetan Title: Opening part
dga' bo mngal du 'jug pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las tshe dang ldang ba dga' bo mngal du 'jug par bstan pa'i 'dus ba ste / 'dus pa bcu gsum pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་བ་དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པར་བསྟན་པའི་འདུས་བ་སྟེ། འདུས་པ་བཅུ་གསུམ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
lo ts+tsha ba 'gos chos grub kyis rgya nag gi dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa / sh+wa lo ka sum brgya ste / bam po gcig go /
ལོ་ཙྪ་བ་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤྭ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་སྟེ། བམ་པོ་གཅིག་གོ།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) 'Gos chos grub
information relating to translation
translation based on the manuscript from China (rgya nag)
Notes
300 śloka = 1 bam po
資源識別子/Identifier
d5c52ffc-715a-482b-95d4-d243a8f85cad
並び替え
0033-12
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17