(Raśmisamantamukta-nirdeśa)

Saito No.
33-10
場所/Location
Kha 243b7-Kha 322a7
D No.
55
P No.
760-11
H No.
43
タイトル
sa (Raśmisamantamukta-nirdeśa)
bo ārya pra b+ha sā d+ha na nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱརྱ་པྲ་བྷ་སཱ་དྷ་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa 'od zer bsgrub pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo//
འཕགས་པ་འོད་ཟེར་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'od zer rab tu bkye ba'i le'u ste 'dus pa bcu gcig pa rdzogs s+ho // gcig dag par bya so // sho lo ga stong lnga brgya pa / bam po lnga'o //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་བཀྱེ་བའི་ལེའུསྟེ་འདུས་པ་བཅུ་གཅིག་པ་རྫོགས་སྷོ།། གཅིག་དག་པར་བྱ་སོ།། ཤོ་ལོ་ག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་པ། བམ་པོ་ལྔའོ།།
Colophon
oṃ ye d+harma he tu pra b+ha wā he tun te ṣān ta thā ga to hya wa data / te śānytsa yo ni ro d+ha e baṃ bā dī mhā shra ma ṇaḥ swā hā // // shu b+haṃ maṃ ga lam ku ru // //
ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུན་ཏེ་ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱ་ཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་བཾ་བཱ་དཱི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿ་སྭཱ་ཧཱ།། །།ཤུ་བྷཾ་མཾ་ག་ལམ་ཀུ་རུ།། །།
Notes
1500 śloka = 5 bam po
資源識別子/Identifier
e2984a1e-b4b0-4ed9-a9ec-6a2f273ffea2
並び替え
0033-10
作成日/Date Created
2021/09/27
更新日/Date Modified
2023/03/17