Maitreya-mahāsiṁhanāda

アイテム
Saito No.
33-22
場所/Location
Ca 122b1-Ca 176b4
D No.
67
P No.
760-23
H No.
55
タイトル
sa Maitreya-mahāsiṁhanāda
bo ā rya mai tri ya ma hā sing ha nā dan nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་ཡ་མ་ཧཱ་སིང་ཧ་ནཱ་དན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa byams pa'i seng ge'i sgra chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / byams pa'i seng ge'i sgra chen po'i le'u zhes bya ste / nyi shu rtsa gsum pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། བྱམས་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po'i dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / pra dz+nya bar ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phag pa // sho lo ka stong nyis brgya bam po bzhi'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོའི་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། པྲ་ཛྙ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕག་པ།། ཤོ་ལོ་ཀ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་བམ་པོ་བཞིའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
1200 śloka = 4 bam po
資源識別子/Identifier
e3cfdb5e-9e0c-4804-85bb-52f330db0cf2
並び替え
0033-22