Mahā-prātihārya-nirdeśa

アイテム
Saito No.
33-21
場所/Location
Ca 82b1-Ca 122b1
D No.
66
P No.
760-22
H No.
54
タイトル
sa Mahā-prātihārya-nirdeśa
bo ā rya ma hā pra ti hārya u pa de sho nā ma ma hā ya na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏི་ཧཱརྱ་ཨུ་པ་དེ་ཤོ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa chos 'phrul chen po bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་ཆོས་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las / cho 'phrul chen po bstan pa lha'i bu deng dpon gyis zhus pa'i le'u zhes bya ba ste // nyi shu rtsa gnyis pa rdzogso // // sho lo ka dgu brgya bam po gsum mo //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ལྷའི་བུ་དེང་དཔོན་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ་རྫོགསོ།། །།ཤོ་ལོ་ཀ་དགུ་བརྒྱ་བམ་པོ་གསུམ་མོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / lo ts+tsha ba zhang ye shes sde la stsogs pas bsgyur cing zhus te btan la phab pa //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ལོ་ཙྪ་བ་ཞད་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སྩོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་བཏན་ལ་ཕབ་པ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
900 śloka = 3 bam po
資源識別子/Identifier
e4804874-3d82-4410-8134-893eb547a8a5
並び替え
0033-21