Udayanavatsarāja-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-28
場所/Location
Ca 287a3-Ca 299b2
D No.
73
P No.
760-29
H No.
61
タイトル
sa Udayanavatsarāja-paripṛcchā
bo ā rya u da ya na bad sa rā dza pa ri pri ts+tsha nā ma pa ri barta /
bo ཨཱ་རྱ་ཨུ་ད་ཡ་ན་བད་ས་རཱ་ཛ་པ་རི་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་པ་རི་བརྟ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa bad sa'i rgyal po 'char byed kyis zhus pa zhes bya ba'i le'u /
འཕགས་པ་བད་སའི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgyad pa las / bad sa'i rgyal po 'char byed kyis zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa nyi shu rtsa dgu pa rdzogs s+ho // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལས། བད་སའི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te / gtan la phag / bam po gcig sho lo ka nyis brgya // //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁ་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕག། བམ་པོ་གཅིག་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉིས་བརྒྱ།། །།
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / le'u sum cu pa ste / bu mo blo gros bzang mos zhus pa / bam po phyed do // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ་སྟེ། བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པ། བམ་པོ་ཕེད་དོ།། །།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
The last sentence in the colophon belongs to the next work?
資源識別子/Identifier
e71cd630-35e1-4a4f-932d-8056dc203d14
並び替え
0033-28