Guṇaratnasaṁkusumita-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-33
場所/Location
Ca 356a1-Ca 361b2
D No.
78
P No.
760-34
H No.
66
タイトル
sa Guṇaratnasaṁkusumita-paripṛcchā
bo ā rya gu ṇa rat na sang ku su mi ta pri ts+tsha nā ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་གུ་ཎ་རཏ་ན་སང་ཀུ་སུ་མི་ཏ་པྲི་ཙྪ་ནཱ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa yon tan rin chen me tog kun tu brgyas pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་བརྒྱས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / yon tan rin chen me tog kun tu brgyas pas zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa sum cu rtsa bzhi pa rdzogs s+hyo //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཏོག་ཀུན་ཏུ་བརྒྱས་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་རྫོགས་སྷྱོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang / pra dz+nyā bar ma dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sde la stsogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // sh+lo ka brgya bzhi bcu yod //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། པྲ་ཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སྩོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།ཤློ་ཀ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཡོད།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Prajñāvarman
(t) Ye shes sde
Notes
140 śloka
資源識別子/Identifier
f01896e9-d3dd-4d53-b990-639eeac4c0c6
並び替え
0033-33