Siṁha-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-36
場所/Location
Cha 59b6-Cha 62b5
D No.
81
P No.
760-37
H No.
69
タイトル
sa Siṁha-paripṛcchā
bo ā rya sing ha pa ri pṛ ts+tsha / nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་སིང་ཧ་པ་རི་པྲྀ་ཙྪ། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa seng ges zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /
འཕགས་པ་སེང་གེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las / 'phags pa seng ges zhus pa'i le'u zhes bya ste / 'dus pa sum cu rtsa bdun pa / rdzogso //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་སེང་གེས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་སུམ་རྩ་བདུན་པ། རྫོགསོ།།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dā na shī la dang / mu ne war ma dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། མུ་ནེ་ཝར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Dānaśīla
(t) Munivarman
(t) Ye shes sde
資源識別子/Identifier
f74be252-6424-4f26-860e-18cdbcc76731
並び替え
0033-36