Maitreya-paripṛcchā

アイテム
Saito No.
33-40
場所/Location
Cha 150b5-Cha 164b1
D No.
85
P No.
760-41
H No.
73
タイトル
sa Maitreya-paripṛcchā
bo ā rya mai tri ya pri ts+tsha pa ri barta nā ma ma hā yā na sū tra /
bo ཨཱ་རྱ་མཻ་ཏྲི་ཡ་པྲི་ཙྪ་པ་རི་བརྟ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།
Tibetan Title: Opening part
'phags pa byams pas zhus pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo //
འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།
Tibetan Title: Closing part
'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las byams pas zhus pa zhes bya ba ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa gcig pa rdzogso // //
འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་བྱམས་པས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ་རྫོགསོ།། །།
Colophon
rgya gar gyi mkhan po dzi ni ma tra dang / su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // bam po gcig dang sho log bcu //
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ནི་མ་ཏྲ་དང། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། བམ་པོ་གཅིག་དང་ཤོ་ལོག་བཅུ།།
translators(t)/revisers(r)/editors(e)
(t) Jinamitra
(t) Surendrabodhi
(t) Ye shes sde
Notes
1 bam po+10 śloka
資源識別子/Identifier
fc80f8d4-2157-492d-89f1-fc513b2ce0da
並び替え
0033-40